Er zijn verschillende nationale feestdagen waarop uw kind vrij is van school. Zoals met Kerstmis en met Pasen. Daarnaast zijn er ook feestdagen waarbij de school zelf kan bepalen of uw kind vrij is of niet.

Nationale feestdagen

Op de volgende nationale feestdagen zijn scholen gesloten:

  • Beide kerstdagen;
  • Nieuwjaarsdag;
  • Tweede paasdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • Tweede pinksterdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag.

Leerlingen vrij op religieuze feestdag

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de nationale feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of feest viert. Voorbeelden zijn scholen die alle leerlingen vrij geven of een studiedag inplannen op Goede Vrijdag, op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, of tijdens het Suikerfeest.

Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd dat opleidingen moeten omvatten.

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft zijn of haar school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om vrij te nemen. Dit heet een vrijstelling voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’. U hoeft de directeur van de school niet om toestemming te vragen.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet het hoofd van de school uiterlijk twee dagen vooraf hiervan op de hoogte brengen;
  • De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Zijn er meerdere dagen waarop uw kind de plicht kan vervullen? Dan moet het dit zo veel mogelijk doen op een niet-schooldag.

Heeft uw kind 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit met argumenten uitleggen aan het hoofd van de school. Het hoofd toetst  dan of er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, op basis waarvan hij vrijstelling kan verlenen.

Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen.

Moet uw kind voor het vervullen van de plicht naar het buitenland? Dan kunt u geen vrijstelling aanvragen voor een reisdag voor of na het vervullen van de plicht. Uw kind kan de verplichting namelijk in principe ook in Nederland uitvoeren.

Vrij met carnaval

Uw kind kan geen vrijstelling krijgen voor carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een vakantie tijdens carnaval.

Bevrijdingsdag

Voor het onderwijs zijn algemene feestdagen vrije dagen: leerlingen en leraren zijn dus vrij op Bevrijdingsdag. Mocht een school hiervan willen afwijken, dan moet de school zich houden aan de regels die hiervoor gelden: de medezeggenschapsraad moet instemmen met het voorstel en de school moet de cao-afspraken nakomen.

Feestdag: recht op vrije dag?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Bron: www.rijksoverheid.nl