Als je nog geen 18 jaar bent, mag je een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Je mag bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Werken met giftige stoffen

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je niet werken met stoffen die de volgende eigenschappen hebben:

 • giftig;
 • sensibiliserend (stoffen – ook wel allergenen genoemd – die bij herhaalde blootstelling kunnen leiden tot overgevoeligheid);
 • kankerverwekkend;
 • mutageen (stoffen die het DNA blijvend kunnen veranderen);
 • schadelijk voor de voortplanting (stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind).

Werken met bestrijdingsmiddelen

Jongeren mogen bijvoorbeeld niet werken met bestrijdingsmiddelen. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mogen jongeren 14 dagen niet met dit gewas in aanraking komen. Ook mogen jongeren niet werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin 1 of meer giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.

Op de verpakking van de stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken met bestrijdingsmiddelen

Je mag bijvoorbeeld niet werken met bestrijdingsmiddelen. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mag je 14 dagen niet met dit gewas in aanraking komen. Ook mag je niet werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin 1 of meer giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.

Op de verpakking van de stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën

Als je nog geen 18 jaar bent, mag je niet werken met:

 • stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid;
 • biologische agentia (virussen, bacteriën die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken).

Ook voor deze stoffen geldt dat jongeren niet mogen werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer gevaarlijke stoffen.

Op de verpakking van gevaarlijke stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken onder overdruk

Als je jonger bent dan de 18 jaar mag je niet werken onder overdruk. Je mag dus niet duiken, werken in een caisson of in afgesloten ruimten.

Werken met straling

Als je jonger bent dan de 18 jaar mag je niet werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden. Voorbeelden zijn seal-apparatuur, lasers en radarinstallaties.

Werken op plekken met lawaai

Als je jonger bent dan de 18 jaar mag je niet werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Ook met gehoorbeschermers mag het geluid deze grens niet bereiken.

Werken met trillingen

Als je jonger bent dan de 18 jaar mag je niet werken met apparatuur die zo trilt dat je gezondheid gevaar loopt.

Nachtarbeid

Als je jonger bent dan de 18 jaar bent mag je niet werken tussen 23.00 en 06.00 uur. Uitzonderingen zijn:

 • bij oefeningen van Defensie;
 • voor leerlingen in de binnenvaart;
 • voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers;
 • leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 04.00 uur ‘s nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding.

Ouders en werkgever zijn verantwoordelijk

Je werkgever én je ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Bron: rijksoverheid.nl