Erkenning kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u het kind erkennen als u voldoet aan de voorwaarden. Door de erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader.

In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

 

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

 

Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

 

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

 • U heeft toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig. U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.
Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente of een juridisch deskundige.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken?

Als u uw kind erkent wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet u het ouderlijk gezag aanvragen.

Gevolgen erkenning kind

De erkenning van een kind betekent dat:

 • er tussen u en uw kind een juridische band ontstaat (familierechtelijke betrekking);
 • u het kind moet onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
 • u na een scheiding recht heeft op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
 • u en het kind elkaars wettelijke erfgenamen worden;
 • u (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind kiest;
 • uw kind mogelijk uw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.
  •  

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

 

Naamskeuze bij erkenning kind

Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.

 

Kind erkennen is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

 

Waar kan ik een kind erkennen dat in het buitenland wordt geboren?

U kunt uw kind dat in het buitenland wordt geboren laten erkennen bij de lokale autoriteiten van dat land. Maar als u in Nederland woont, kunt u het kind ook in Nederland laten erkennen. Dat kan ook als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft.

 

Kind erkennen in Nederland

In Nederland gaat u naar een gemeente. U kunt ook naar een notaris gaan, maar in dat geval zijn aan de erkenning kosten verbonden. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Voorwaarde is dat een notaris de volmacht heeft opgemaakt. Informeer bij de notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand naar de werkwijze.

Kind erkennen in het buitenland

Wilt u uw kind erkennen in het buitenland? Informeer dan bij de lokale autoriteiten of zij een akte van erkenning kunnen opmaken. Bijvoorbeeld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van dat land. Let wel op dat niet iedere erkenning in het buitenland rechtsgevolgen in Nederland heeft.

Hoe kan ik laten vaststellen wie de vader van mijn kind is?

De rechtbank kan het vaderschap van uw kind vaststellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de biologische vader het kind niet wil of kan erkennen. Of omdat de vader van het kind overlijdt voordat hij het kind heeft erkend. Bij de rechtbank heet dit gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een familierechtelijke band tussen de verwekker en uw kind.

 

Ook interessant:

 
Bron: www.rijksoverheid.nl